Ekonomika daru/Gift Economy a Hearth.net na letošním Foru 2000Gift Economy and Hearth.net on this year’s Forum 2000

27.8.2013

Před pár měsíci jsme se domluvili s Forem 2000 na společné panelové diskuzi v rámci letošní konference s názvem Společnosti v přerodu. Rozhodli jsme se, že i v České republice se chceme zamýšlet nad tématem ekonomiky daru – Gift Economy jako možné cesty k řešení současných nejen ekonomických problémů. Vždyť Hearth.net je ekonomika daru v praxi.:-) Vzali jsme to jako výzvu, abychom do Prahy pozvali skutečné odborníky z celého světa. A povedlo se!

A tak se v pondělí 16. září od 11 hodin můžete těšit na Charlese Eisensteina, autora a guru Gift Economy z USA, Tomáše Sedláčka, českého ekonoma, Tomáše Kosteleckého, ředitele Sociologického ústavu Akademie věd a samozřejmě Libora Malého.

A o čem vlastně budou diskutovat?

„Ekonomika daru – mění se tradiční ekonomické vztahy?“

Je zřejmé, že jsme se posunuli do období, ve kterém je nutné klíčové sociální problémy řešit přes zásadní změnu ekonomického systému. Dnešní společnost oceňuje věci a služby “cenovkami”, které často neodráží jejich skutečnou hodnotu. Ekonomika je znehodnocena.

Jak můžeme oživit systém a vrátit se ke skutečným hodnotám?

Jaký může mít ekonomický systém vliv na vztahy a společnost?

Je podporování lokální spolupráce a ekonomika daru řešením současné ekonomické krize?

Several months we arranged with Forum 2000 a combined panel discussion, as a part of this year’s conference Societies in Transition. We decided to think about the theme of gift economy in the Czech Republic, as a potenital way how to solve current not-only-economic problems. Hearth.net is gift economy in practice, after all. 🙂 We took it as a challenge to invite true experts from all over the world. And we succeeded!

So, you can look forward to Monday September 16 from 11 AM  and meeting Charles Eisenstein – auhor and gift economy guru from the USA, Tomáš Sedláček – Czech economist, Tomáš Kostelecký – director of the Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, and, of course, Libor Malý.

What are they going to discuss?

„Gift economy – are traditional economic relations changing?“

It is evident that we moved to the era where we have to correct key social problems through a major change of economic system. Today’s society puts price tags on things and services, but these price tags often don’t reflect their real value. The economy is degraded. 

How can we revive the system and return to real values?

How can economic system influence relationships and society?

Are the support of local cooperation and gift economy solutions of the actual economic crisis?