Dobrovolnictví v obci – jak na to?

6.10.2014

Koncem září se v Jihlavě konalo setkání zástupců obcí, měst a dobrovolnických organizací a projektů. Vzájemně se inspirovali na příkladech z praxe, protože (a za to jsme moc rádi) v mnoha regionech nebo třeba i jen místně už spolupráce a pomoc mezi sousedy či obyvateli jednoho města docela dobře funguje. A tak jsme přijeli představit Hearth.net i sem.

Zajímavé bylo srovnání co do témat spolupráce nebo projektů zaměřených na různé cílové skupiny. Inspirativní byl příspěvek Ilze Grintale z Rigy, které představila projekt VOLARE s cílem motivovat mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením k získání zaměstnání. Často se objevoval příklad, kdy nezaměstnaní svou dobrovolnickou prací získávají zajímavou praxi a následně lepší možnost uplatnit se na trhu práce.

Speciální kapitolou v programu vytvořily prezentace „zdravých měst“ nebo „místních akčních skupin (MAS)“, kterých po celé České republice neustále přibývá. Situace, kdy samospráva podporuje komunitní centra či organizace a společně s nimi dává prostor k tomu, aby si sousedé (ať už žijí ve společném domě či městě) mohli efektivně pomáhat, nahrává i našemu záměru a funkci komunit, kterou na Hearth.net plánujeme do budoucna vylepšit.

Obsahově drtivá většina příspěvků velmi pěkně popisovala mezilidskou pomoc ať už systémově uchopenou v rámci nemocnice nebo domova pro seniory nebo jako spontánní součást lidského života v jeho různých etapách od školy až po seniorský věk. „Kde jsou přátelé, tam je i pomoc,“ byl název jedné z prezentací Marty Krejčíková ze sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech a velmi pěkně to vystihuje i zkušenost z naší štědré sociální sítě, kde darování často vede k přátelství … a naopak.