Ekonomika daru v současném světěGift Economy in Today’s World

28.8.2013

image

Chtěli bychom Vás pozvat na další velmi zajímavou akci. Podařilo se nám domluvit s Charlesem Eisensteinem i samostatnou veřejnou přednášku na téma ekonomika daru (gift economy).

Charles je světoznámý autor knih, esejí a filmů na téma civilizace, vědomí, peníze a kulturní evoluce. Je jedním z nejinspirativnějších řečníků a myslitelů nové generace.

Během přednášky budete mít i dostatečný prostor na dotazy. I když upřímně, nevím, jestli v Charlesově případě je více než půl hodiny, dostatečný čas 🙂 Každoročné totiž na toto téma přednáší na více než 150 místech po celém světě a kromě přednášek pořádá i samostatné workshopy a jeho záběr je opravdu velký. Nicméně to vůbec neubírá hloubce, se kterou o daném tématu mluví.

Charles představil svoji přednášku těmito slovy:

Dar: Od ekonomiky ke kosmologii

„Od sdílené spotřeby k softwaru, který je volně k dispozici, k vytváření místních komunit a ekonomice daru. To jsou současné cesty k oživení vyspělých světových ekonomik. Ekonomické důsledky tohoto trendu (stávající i potenciální), jsou mnohem hlubší, než si většina lidí uvědomuje, což signalizuje možný přechod do nové ekonomické éry. Kromě ekonomického aspektu znamená tento pohyb směrem k darům mnohem větší posun ve vnímání sebe, přírody a kosmu.“

A kdy můžete Charlese vidět? V sobotu 14. září 2013 od 18 hod. v pražském Hubu. Lístky si zarezervujte zde.

Vstupné je dobrovolné. Rádi bychom navázali na úžasný catering, který jsme si společně připravili na posledním setkání v Hubu a tak budeme rádi, když opět přinesete něco dobrého pro ostatní.:-)

A tady je pár slov, která nám o sobě poslal:

Charles Eisenstein, řečník a spisovatel zaměřující se na témata jako je civilizace, vědomí, peníze a lidská kulturní evoluce. Díky svým krátkým virálním filmům a esejím je považován za sociálního filozofa, který nabourává konvence svého oboru a intelektuála alternativní kultury. V roce 1989 Eisenstein promoval na Yale University z matematiky a filozofie a dalších deset let byl čínsko-anglickým překladatelem. Je autorem knih Sacred Economics (Posvátná ekonomika) a Ascent of Humanity (Vzestup lidstva) a v současné době žije v Camp Hillu v Pennsylvanii.

A co o něm řekli jiní:    

“Považuji Charlese Eisensteina za jednoho z významných myslitelů nové generace. Málokdy jsem se setkal s člověkem, který kombinuje takovou filozofickou a duchovní hloubku s praktickým vhledem do kulturních a institucionálních příčin dysfunkcí moderní společnosti – a jejich možných řešení. “ 

David Korten, autor knihy The Great Turning

Více se o něm můžete dočíst přímo na jeho stránkách zde i na jeho FB.

image

Charles je autorem těchto knih:

image

image

image

image

We would like to invite you to a very interesting event. We were able to arrange with Charles Eisenstein  a separate public lecture about the gift economy.

Charles is a world-renowned author of books and essays about civilization, consciousness, money and cultural evolution. He is one of the most inspiring speakers and thinkers of the new generation. There will be enough room for you to ask questions,  although, honestly, I am not quite sure that in Charles’ case even more than half an hour of time will be enough. Every year he gives lectures in more than 150 different places all over the world and besides that he organizes workshops. The scope of his interest is really large, but that doesn’t influence by a bit the depth with which he speaks about the topics.

 

Charles introduces his lecture with these words:

 

Gift: From economy to cosmology

„From shared consumption to open-source software to creation of local communities and gift economy. These are current ways how to recover world’s developed economies. Economic consequences of this trend (current and potential) are more profound than most people think, signaling a transition to a new economic era.  Beyond economy, this movement toward gift is part of an even bigger shift in our conception of self, nature, and cosmos.“

 

When can you meet Charles? On Saturday, September 14, 2013 at 6PM in the Hub in Prague. Please book your tickets here.

Admission is voluntary. We would like to repeat the awesome catering that we prepared for our last meeting in Hub, we appreciate you bringing something tasty for others.

 

And here are a few words about himself that he sent us:

Charles Eisenstein is a speaker and writer focusing on themes of civilization, consciousness, money, and human cultural evolution.

Thanks to his viral films and essays he is considered to be a social philosopher who breaks the conventions of his field and an intellectual of the alternative culture.

Eisenstein graduated from Yale University in 1989 with a degree in Mathematics and Philosophy, and spent the next ten years as a Chinese-English translator. He is the author of the books Sacred Economics and Ascent of Humanity.  He currently lives near Harrisburg, Pennsylvania.

 

What others said about him:

„I consider Charles Eisenstein one of the up-and-coming great minds of our time. Rarely have I met a person who combines such philosophical and spiritual depth with such practical insights into the cultural and institutional origins of the potentially terminal dysfunctions of modern society – and the potential solutions.“

David Korten, author of The Great Turning

You can find more about him on his website or on his Facebook page.

image

Charles is the author of these books:

image

image

image